ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรสายวิชาการ
รอบการประเมินที่ 2 (1 มีนาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567) และกลุ่มทดลองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567)
 
 
  Username  
   
  Password  
   
   
Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบประเมินการปฎิบัติราชการของพนักงานและข้าราชการสายวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-แจ้งเรื่องที่ 1 ไฟล์หลักฐานที่ใช้ในการอัพโหลดจำกัดขนาดไม่เกิน 15 Mbyte ต่อ 1 ไฟล์

-แจ้งเรื่องท่ 2 ระบบฯจะเปิดให้กรอกแบบ ป.01 จะถึงวันที่ 31 พฤภาคม 2567 เวลา 23.59.59 น.

 

 


 

 

Copyright by